بازدید رییس سازمان غذا و دارو از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی