بازدید دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور از میز خدمت سازمان غذا و دارو