گزارش تصویری دوازدهمین همایش مدیران غذایی سراسر کشوردر کرمانشاه

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴