برگزاری جلسه کمیته دارو و تجهیزات در معاونت غذا و داروتهران