برگزاری مراسم بزرگداشت پدر خانم آهویی در معاونت غذا و دارو دانشگاه