به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر فضاسازی محیطی در معاونت غذا و دارو تهران