اجرای طرح شهید رهنمون به همت معاونت غذا و دارو تهران