معاونت غذا و دارو تهران: برگزاری جلسه مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی