برگزاری جلسه مدیران غذایی سراسر کشور به میزبانی معاونت غذا و دارو تهران