معاونت غذا و دارو تهران: اولین جلسه بررسی راهکارهای تفویض اختیارفرآیندهای معاونت غذا و دارو به شبکه های بهداشت و درمان ری