به همت معاونت غذا ودارو تهران: برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه