دیدار نوروزی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از دکتر حاجی محمودی