دیدار نوروزی مدیران معاونت غذا ودارو تهران با اعضاء هیئت رییسه دانشگاه