بازدید مشاور وزیرو مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ازبخش IVD آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت مواد غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی