چهل و سومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو