پنجمین جلسه کمیته پیگیری شیوه‌نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی