معاونت غذا و دارو تهران: کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارها و مقررات کلین روم بیمارستانی