چهل و یکمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو