معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران: قدردانی دکتر حاجی محمودی از مهندسین معاونت غذا و د ارو