سی نهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو تهران