بازدید مسئولین صیانت از حقوق شهروندی در معاونت غذا و دارو دانشگاه