تقدیر از کارکنان غذا و دارو تهران در طرح صیانت از حقوق شهروندی