درخشش معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوزدهمین جشنواره ابن سینا