کنفرانس علمی یکروزه آشنایی با مبانی مشاوره دارویی با بیمار و ارتباط مؤثر به همت واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو تهران