جلسه فرهنگی بسیج در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد