گزارش تصویری/همایش مدیران دارویی معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور رئیس سازمان غذا و دارو