برگزاری اجلاس مدیران دارویی سراسر کشور / معاونت غذا و دارو تهران