گزارش تصویری/نخستین جلسه هم انديشی كميته های تخصصی برنامه جامع سلامت غذا