گزارش تصویری/حضور نماینده سازمان جهانی بهداشت در سازمان غذا و دارو تا حضور در سطح عرضه و پرسش از خریداران در مورد نشانگر های تغذیه ای