جلسه روسای بخش های بیمارستان سینا با حضور معاون غذا و دارو تهران