گزارش تصویری/دوره آموزشی نحوه شاخص نویسی با حضور نمایندگان ادارات کل سازمان غذا و دارو و مناطق دهگانه کشوری