معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: دوره اموزشی ممیزی ایمنی مواد غذایی برگزار شد