به همت امور عمومی معاونت غذا و دارو تهران: برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق با حضور فرمانده ایستگاه آتشنشانی 82