دومین روز ازپنجمین نمایشگاه سلامت کشور(اکفا) /معاونت غذا و دارو تهران