حضور مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه رؤسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم