معاونت غذا و دارو تهران /پنجمین نمایشگاه سلامت کشور(اکفا) برگزار شد