به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: سومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی