حضور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه رؤسای بخش های بیمارستان ضیائیان