به مناسبت روز حسابدار: تقدیر معاون غذا و دارو داتشگاه علوم پزشکی تهران از کادر حسابداری معاونت غذا و دارو