به همت معاونت غذا و دارو تهران: کارگاه اصول کار با دستگاه PCRبرگزار شد