معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: مدرسه ای که به نام بلند دکتر عباس شفیعی ساخته شد