بدرقه کاروان بسیج جامعه پزشکی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در اربعین حسینی