کارخانجات منتخب تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شدند