گزارش تصویری/هم اندیشی کشوری دبیران مناطق یازده گانه معاونت های غذا و دارو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو- 18 مهر-تهران