سومین روز از استقرار غرفه معاونت غذا و دارو تهران در نمایشگاه ایران فارما