جلسه همگاهنگی بین سازمانی معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران