گزارش تصویری/بازدید رئیس مرکز آزمایشگاه های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه های چند شرکت تولیدی و بررسی فرآیند راه اندازی آزمایشگاه منطقه آزاد ارس