اعزام داروساز به داروخانه های تحت پوشش منطقه دانشگاه تهران