تقدیر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران از کارمندان