به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: دومين جلسه كميته پيگيري شيوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراكي و آشاميدني